ABR DÂMBOVIŢA

ASOCIAŢIA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA, FILIALA DÂMBOVIŢA

Archive for the ‘CARER’ Category

CONSORŢIUL DE ACHIZIŢIE A RESURSELOR ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA (CARER)

Posted by rizescubogdan pe 26 iunie 2008

1.1 Consorţiul de Achiziţie a Resurselor Electronice în România (CARER) este asociaţia profesională şi ştiinţifică a bibliotecilor universitare şi de cercetare din România. Consorţiul are personalitate juridică şi scop lucrativ şi nepatrimonial.

1.2 Consorţiul reprezintă interesele de informare ale comunităţii ştiinţifice universitare şi de cercetare din România.

1.3 Obiectivele consorţiului sunt:

a. achiziţia, printr-o bază financiară comună, a resurselor de informare şi documentare electronice

b. gestionarea şi asigurarea accesului tuturor membrilor la resursele de informare şi documentare electronice achiziţionate

c. realizarea unui cadru comun de cooperare între biblioteci şi organisme de învăţământ şi cercetare

d. achiziţia de resurse electronice la preţuri mai scăzute, ceea ce duce la realizarea de importante economii de către instituţiile membre

e. realizarea de economii, prin diminuarea tranzacţiilor de împrumut interbibliotecar internaţional.

f. susţinerea unui mediu de informare bogat şi cuprinzător, care să răspundă exigenţelor contemporane ale procesului de cercetare şi învăţământ

g. realizarea unei baze de date naţionale, care să cuprindă, în format digital, producţia ştiinţifică din universităţi şi instituţii de cercetare, în vederea creşterii vizibilităţii acesteia

h. îndeplinirea rolului de organism consultativ pe lângă universităţi, instituţii de cercetare şi alte organizaţii interesate de activitatea consorţiului.

CAPITOLUL II. ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII

2.1 Informarea asupra resurselor electronice ştiinţifice, în funcţie de nevoile de informare ale membrilor consorţiului.

2.2 Evaluarea resurselor de informare şi documentare electronice.

2.3 Negocierea cu furnizorii în vederea utilizării eficiente a accesării resurselor electronice achiziţionate.

2.4 Realizarea de abonamente la periodice online şi cărţi electronice.

2.5 Realizarea de abonamente la baze de date ştiinţifice.

2.6 Gestionarea fondurilor de achiziţie provenite de la membrii consorţiului.

2.7 Obţinerea de fonduri complementare, din diferite surse, de care beneficiază toţi membrii consorţiului.

2.8 Promovarea şi coordonarea cercetărilor şi studiilor privind consorţiile.

2.9 Evaluarea anuala a utilizării resurselor de informare şi documentare electronice achiziţionate şi întocmirea unui raport către instituţiile membre şi finanţatoare.

2.10 Activităţi de relaţii internaţionale în domeniu (colaborare cu alte consorţii, reuniuni regionale pe problema consorţiilor etc.).

CAPITOLUL III. ORGANIZARE. MEMBRI. CONDUCERE

3.1 CARER are ca membri biblioteci universitare şi de cercetare, precum şi alte instituţii interesate de activităţile consorţiului.

3.2 Primirea în CARER se face prin cerere scrisă adresată Consiliului Ştiinţific al consorţiului.

3.3 Membrii CARER au următoarele drepturi:

a. sa aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale CARER;

b. să facă propuneri privind programul anual şi de perspectiva privind achiziţiile în comun ale resurselor de informare şi documentare electronice;

c. să reprezinte CARER ca delegaţi la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale privind învăţământul şi cercetarea;

d. sa se retragă, la cerere, din CARER.

3.4 Membrii CARER au următoarele obligaţii:

a. să respecte statutul CARER;

b. să achite la timp taxa de membru.

3.5 Valoarea taxei de membru, pentru fiecare instituţie înscrisă în CARER, se stabileşte în funcţie de numărul de studenţi, cadre didactice şi cercetători ai instituţiei respective. Valoarea taxei de membru se stabileşte de către Consiliul Ştiinţific, la prima sa reuniune, şi poate fi modificată anual. Taxa de membru se utilizează pentru funcţionarea Secretariatului Executiv al CARER.

3.6 În afara taxei de membru, fiecare instituţie din consorţiu va avea o contribuţie financiară la achiziţionarea de către CARER a resurselor de informare şi documentare electronice. Accesul fiecărui membru din consorţiu la resursele de informare şi documentare electronice se face în funcţie de contribuţia financiară a membrului respectiv, raportată la resursele solicitate, cu excepţia resurselor electronice achiziţionate ca urmare a finanţărilor făcute întregului consorţiu.

3.7 Membrii care nu achita taxa de membru sunt excluşi din CARER.

3.8 Organul suprem de conducere al CARER este Consiliul Ştiinţific, format din câte un reprezentant al fiecărei instituţii membre, desemnat de instituţia respectivă. Membrii Consiliului Ştiinţific sunt aleşi pe o perioadă de 3 ani. Membrii ale căror mandate au expirat pot fi realeşi consecutiv pentru o singura perioada de 3 ani.

3.9 Consiliul Ştiinţific se convoacă trimestrial în şedinţe ordinare sau, daca este cazul, în şedinţe extraordinare. Convocarea Consiliului Ştiinţific se face cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei.

3.10 Consiliul Ştiinţific se consideră legal constituit şi poate lua hotărâri valabile dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor. Hotărârile Consiliului Ştiinţific se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă de voturi.

3.11 Consiliul Ştiinţific are următoarele atribuţii:

a. stabileşte programul de activitate al CARER;

b. alege, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Ştiinţific şi membrii Comisiei de Cenzori;

c. analizează şi aprobă activitatea Biroului de Conducere;

d. stabileşte organigrama Secretariatului Executiv, analizează şi aprobă activitatea acestuia;

e. analizează şi aprobă raportul Comisiei de Cenzori;

f. aprobă şi modifică Statutul CARER;

g. aprobă afilierea la organizaţii naţionale şi internaţionale de profil;

h. reprezintă CARER faţă de membrii săi, de autorităţi, de terţi şi în justiţie, prin preşedinte

i. se pronunţă asupra oricărei alte chestiuni supuse spre dezbatere

3.12 Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Ştiinţific alcătuiesc Biroul de Conducere. Acesta pregăteşte şi execută lucrările Consiliului Ştiinţific şi ţine permanent legătura cu membrii consorţiului. Hotărârile Biroului se iau cu majoritate simplă de voturi şi se supun ratificării Consiliului Ştiinţific.

3.13 Secretariatul Executiv este alcătuit din 3 persoane salariate ale consorţiului: un director executiv, un contabil şi un secretar. Secretariatul Executiv prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului Ştiinţific şi face cunoscută tuturor membrilor activitatea consorţiului, periodic, printr-un buletin informativ electronic.

3.14 Comisia de Cenzori este alcătuită din 3 cenzori activi şi 2 supleanţi.

CAPITOLUL IV. CARER – PERSOANĂ JURIDICĂ

4.1 Sediul consorţiului este în Bucureşti, Strada Boteanu nr. 1, sector 1, cod 010027

4.2 CARER are cont, firmă şi ştampilă proprie, cu următorul text: CONSORŢIUL DE ACHIZIŢIE A RESURSELOR ELECTRONICE ÎN ROMÂNIA

4.3 Patrimoniul CARER este format din valori materiale provenite din taxele de membru, subvenţii, donaţii, contracte şi alte venituri realizate din activitatea CARER.

CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE

5.1 Prezentul statut se poate completa sau modifica de către Consiliul Ştiinţific, prin majoritatea simpla de voturi a membrilor săi.

Reclame

Posted in CARER | 1 Comment »